Over normen-antenne

Verschillende instellingen, waaronder het IBE-BIV, het CEN en de CIE, zijn de actoren voor de normalisatie op het vlak van verlichting. 

 

In de Normen-Antenne ‘Verlichting’ komen zowel het product (de armatuur, het regelsysteem) als de toepassing (taakverlichting, lichtsfeer) aan bod. Om al deze verlichtingsaspecten te bespreken, heeft Volta de ‘Normen-Antenne Verlichting’ gecreëerd met de steun van de FOD ‘Economie. 

Events 2023 lighting

  • Integrative lighting: - 30/03/2023 (KU Leuven - Gent)
  • Course NBN EN 12464-1 (revision 2021) - 15/05/2023 (KU Leuven - Gent) 
  • Conceptual light design, methods and examples: 27/03/2023 (KU Leuven - Gent) 
  • Professional Lighting Summit Manchester: 14-14 June
  • Light exhibition Warchau: 7-10 November
  • Lyon light festival: 8-11 December
  • Berlin Festival of lights: 6-15 October 
  • Londen Light exhibition: 21-22 November
  • 22-23 November: Future Lighting: Gorinchem - evenementenhal Netherlands


other events worldwide: https://10times.com/top100/lights-lighting


Kunstlicht

De verlichtingssector heeft de laatste jaren een snelle evolutie doorgemaakt door de komst van nieuwe technologische oplossingen (ledverlichting, intelligent beheer, invloed van de lichtkwaliteit op de mens, ...). De normalisatie op het vlak van verlichting speelt een belangrijke rol bij de omkadering van deze veranderingen. 

Normalisatie kunstlicht

De normen vormen referentiedocumenten en worden op wettelijk vlak beschouwd als de regels van de kunst of van goed vakmanschap. Het volledig naleven van deze normen geeft aanleiding tot een vermoeden van technische kwaliteit. Een norm kan evenwel als basis dienen voor een regelgeving. Dit geldt met name voor de geharmoniseerde Europese normen die, wanneer deze betrekking hebben op bouwproducten, een verplicht karakter krijgen. Verschillende instellingen, waaronder het IBE-BIV, het CEN en de CIE, zijn de actoren voor de normalisatie op het vlak van verlichting.

Kennismaken

Verlichtingsproducten en elektrische installaties

Om een ruimte efficiënt te verlichten, moet men in de eerste plaats goede producten en onderdelen gebruiken. Armaturen, lichtbronnen en andere hulpproducten worden onderworpen aan een reeks voorschriften en beperkingen. De geharmoniseerde productnormen fungeren meestal als beoordelingskader voor de oplossingen die op de Europese markt gebracht worden. 

Reglementering 

In de regelgeving wordt er vaak verwezen naar normen, ongeacht het feit of het Europese, nationale of gewestelijke regelgeving betreft. Maar de reglementeringen kunnen eveneens andere voorschriften bevatten of nog strengere eisen opleggen voor bepaalde aspecten. 

Normalisatie uitgelegd

Hoe vinden (internationale) ontwikkelingen, onderzoeken, documenten en afspraken de weg naar de professionals ‘op de werkvloer’? Dat is een belangrijke taak van de nationale verlichtingsinstituten, zoals het BIV in België en de NSVV in Nederland. Om die taak uit te voeren, zijn vele BIV-leden actief in (inter)nationale werkgroepen. 

DALI-2 is de nieuwste versie van de IEC 62386-norm voor DALI-technologie. Het bestaande DALI-1 protocol heeft een herstructurering ondergaan waar veel verbeteringen uitgekomen zijn zoals de toevoeging van nieuwe commando's en functionaliteiten. In deze e-learning komt u er meer over te weten!

Sinds 1 juni 2020 is een nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) van toepassing. De eerste versie van deze regelgeving, die dateert van 1981, was niet meer overzichtelijk en zorgde er namelijk voor dat bijkomende voorschriften voor de installatie van nieuwe technologieën bemoeilijkt werd. Sommige wijzigingen en verbeteringen die nu ingevoerd zijn hebben ook een invloed op het ontwerp en de realisatie van verlichtingsinstallaties.