Reglementering

In de regelgeving wordt er vaak verwezen naar normen, ongeacht het feit of het Europese, nationale of gewestelijke regelgeving betreft. Maar de reglementeringen kunnen eveneens andere voorschriften bevatten of nog strengere eisen opleggen voor bepaalde aspecten.

De nationale en gewestelijke reglementeringen verschillen in functie van de aard van de betrokken gebouwen: gaat het bv. om een werkplek of om een residentieel gebouw. De Europese regelgeving is voornamelijk gericht op het verzekeren van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie. Ze is dus vooral van toepassing op producten en op hun prestaties. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de belangrijkste reglementeringen die van toepassing zijn op de verlichtingssector. Dit is een niet-exhaustieve lijst.

Europese regelgeving

 • De Laagspanningsrichtlijn
 • De Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit
 • De richtlijn Restriction of Hazardous Substances betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
 • De richtlijn Energy related Products over het ecologische ontwerp van energieverbruikende producten (EcoDesign)
 • De richtlijn Radio Equipment Directive inzake het op de markt aanbieden van radio-elektrische apparatuur
 • De verordening inzake de registratie, de beoordeling van en de vergunning van chemische stoffen (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
 • De richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
 • De richtlijn betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.


Nationale regelgeving

 • Wet betreffende het welzijn van de werknemers
 • Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
 • Huurwet


Gewestelijke regelgeving

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de bewoonbaarheidsnormen die opgenomen zijn de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
 • Waals Gewest: de minimale gezondheidscriteria van de Waalse huisvestingscode
 • Vlaams Gewest: de Vlaamse Wooncode en de richtlijnen voor de beoordeling


Meer informatie over de reglementering inzake verlichting vind je hieronder.

Regelgeving AN Verlichting