Privacy 

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze privacy policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over jouw rechten als betrokkene en over de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. 

Volta benadrukt dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

Artikel 1 – Definities 

  • “Wij”, “Onze”, “Ons”, "Volta" heeft betrekking op:
  • Volta vzw-asbl, Marlylaan 15/8, 1120 Brussel met ondernemingsnummer 0457.209.99
  • Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector der elektriciens Volta (hierna: Volta FBZ), Marlylaan 15/8, 1120 Brussel met ondernemingsnummer 0416.381.606  
  • Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de sector van de elektriciens (hierna: FBZ-SSPE), Marlylaan 15/8, 1120 Brussel met ondernemingsnummer 0844.253.455  
  • “Jij”, “Jouw”, “Je”, “Jou” heeft betrekking op een bezoeker van de website.
  • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die jou als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
  • “Website” heeft betrekking www.volta-org.be op https://www.ananormlighting.be/ alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website, zijn onderworpen aan deze privacy policy.
  • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
  • “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om Persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.

Artikel 2 – Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over jou? 

Informatie die jij aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken de gegevens die je invult op het contactenformulier. Dit zijn facultatief je naam en je telefoonnummer, verplicht in te vullen je e-mailadres en je vraag. 

Automatische informatie: wanneer je onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je door naar onze cookie policy.
Artikel 3 – Doel van de verwerking 

Als je ons persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databanken met als doel: 

·        je vragen die je via het contactenformulier hebt gesteld, schriftelijk te kunnen beantwoorden. Wij zullen je nooit promotionele e-mails of andere mededelingen sturen. 

Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving. 

Indien je ons jouw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heb je de volgende rechten: 

Recht op informatie en toegang 

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonsgegevens op te vragen alsook van welke persoonsgegevens wij gebruiken maken. 

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens 

Je hebt steeds het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je bent je ervan bewust dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

Recht van bezwaar tegen de verwerking 

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen of kadert in een wetgeving. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. 

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie? 

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verwerkers en sub-verwerkers van Volta die essentieel zijn voor de dienstverlening. Volta ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat alleen persoonsgegevens worden gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Volta legt zijn verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken. Zo zal deze verwerker jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid of Volta de samenwerking met de verwerker stopzet. 

De persoonsgegevens die je hebt ingevuld op het contactformulier en de informatie die we verzamen via de cookies kunnen worden doorgegeven aan de Federale Overheidsdienst Economie die deze normen-antenne financiert. 

Artikel 7 – Toegang door derden 

Ten einde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy. 

Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen 

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. Volta voorziet passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en de bescherming van jouw rechten wordt gegarandeerd. Voor accounts is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord vereist om in te loggen. Je moet je gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd bewaren en deze nooit bekendmaken aan derden. 

Neem contact met ons op indien je vragen hebt over hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen. 

Artikel 9 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens 

Volta draagt zelf geen persoonsgegevens over buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een verwerker persoonsgegevens zou overdragen buiten de Europese Economische Ruimte dan zal Volta in die gevallen de IT-beveiliging vergroten en contractueel een verhoogd beveiligingsniveau eisen van zijn verwerker. 

Artikel 10 – Wijzigingen aan de privacy policy 

Volta behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de privacy policy aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. 

Artikel 11 – Contactgegevens 

Indien je vragen hebt omtrent de privacy policy, gelieve Volta te contacteren: 

Per telefoon: +32 (0)2 476 16 76
 Per e-mail: [email protected]
 Per post: Marlylaan 15/8, 1120 Brussel 

Of de DPO: Manon Vanherpe
 Per telefoon: +32 (0)2 476 16 76
 Per e-mail: [email protected]
 Per post: Marlylaan 15/8, 1120 Brussel 

Daarnaast heb je steeds het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen in het geval dat je je in je rechten geschonden acht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Per telefoon: +32 (0)2 274 48 00
 Per fax: +32 (0)2 274 48 35
 Per e-mail: [email protected]
Per post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

_____________________________________________________________________________________________________________

Votre vie privée est importante pour nous. Nous voulons être transparents quant aux données personnelles que nous collectons, aux raisons pour lesquelles nous les collectons et à ce qu'il en advient. Veuillez lire attentivement cette politique de confidentialité car elle contient des informations essentielles sur vos droits en tant que personne concernée et sur la manière dont vos données personnelles sont traitées.
Volta souligne qu'elle s'efforce à tout moment d'agir conformément au règlement européen de 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel concernant la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
Article 1 - Définitions.
"Nous", "notre", "nos", "Volta" se réfère à :
Volta vzw-asbl, Avenue Marly 15/8, 1120 Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0457.209.99
Fonds de sécurité de subsistance pour le secteur des électriciens Volta (ci-après : Volta FBZ), Marlylaan 15/8, 1120 Bruxelles avec le numéro d'entreprise 0416.381.606 
Fonds de sécurité de subsistance pour l'engagement de solidarité du régime de pension du secteur social des électriciens (ci-après : FBZ-SSPE), Avenue Marly 15/8, 1120 Bruxelles avec le numéro d'entreprise 0844.253.455 
"Vous", "Votre", "Vos", "Vous" fait référence à un visiteur du site web.
"Les données personnelles" désignent toute information permettant de vous identifier en tant que personne (directement ou indirectement).
"Le site web" concerne www.volta-org.be à https://www.ananormlighting.be/ ainsi que toutes les pages web, plateformes, fonctions interactives, applications, widgets, blogs, réseaux sociaux ou autres documents qui affichent un lien vers ce site web sont soumis à la présente politique de confidentialité.
" Contrôleur " désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des Données Personnelles effectué sous son autorité.
" Processeur " désigne une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme autorisé à traiter les Données personnelles pour le compte du Contrôleur.
Article 2 - Quelles informations (y compris les données personnelles) recueillons-nous à votre sujet ?
Informations que vous nous fournissez : nous collectons, stockons et traitons les données que vous saisissez dans le formulaire de contact. Il s'agit facultativement de votre nom et de votre numéro de téléphone, obligatoirement de votre adresse électronique et de votre question.
Informations automatiques : lorsque vous visitez notre site web, nous recueillons des informations par le biais de cookies et d'autres techniques. Pour plus d'informations sur les cookies, veuillez vous reporter à notre politique en matière de cookies.
Article 3 - Finalité du traitement
Si vous nous communiquez des données personnelles, celles-ci seront incluses dans nos bases de données dans le but de
- pour pouvoir répondre par écrit à vos questions soumises via le formulaire de contact. Nous ne vous enverrons jamais d'e-mails promotionnels ou d'autres communications.
Article 4 - Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou aussi longtemps que l'exige un contrat ou la loi applicable.
Si vous nous avez fourni vos données, que ce soit de manière active ou automatique, vous avez les droits suivants :
Droit à l'information et à l'accès
Vous avez le droit de demander à tout moment vos données personnelles ainsi que les données personnelles que nous utilisons.
Demande de rectification, d'effacement des données, de limitation du traitement de vos données personnelles.
Vous avez le droit de corriger, compléter ou supprimer vos données personnelles à tout moment. Vous êtes conscient qu'en cas de refus de communiquer ou de demander la suppression des données personnelles, certains services et produits ne seront pas disponibles.
Droit d'opposition au traitement
Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des raisons sérieuses et légitimes. Toutefois, vous ne pouvez pas vous opposer au traitement de vos données personnelles si celui-ci est nécessaire à l'exécution d'obligations contractuelles ou dans le cadre d'une loi. En outre, vous avez toujours le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing direct.
Article 6 - Quelles informations l'organisation partage-t-elle ?
Les données à caractère personnel ne sont transférées qu'aux sous-traitants et sous-traitants secondaires de Volta qui sont indispensables à la fourniture des services. Volta veille à ce que des règles strictes soient suivies et que seules les données personnelles strictement nécessaires à la prestation de services soient partagées. Volta exige de ses sous-traitants qu'ils traitent les données personnelles de manière sûre et confidentielle. Par exemple, ce sous-traitant ne sera jamais autorisé à utiliser vos données de sa propre initiative et vos données doivent être supprimées dès que ce sous-traitant a terminé sa mission ou que Volta met fin à sa coopération avec le sous-traitant.
Les données personnelles que vous avez remplies sur le formulaire de contact et les informations que nous collectons via les cookies peuvent être transmises au Service public fédéral Economie qui finance cette antenne normative.
Article 7 - Accès des tiers
Afin de traiter vos données personnelles, nous accordons l'accès à vos données personnelles à nos employés. Nous garantissons un niveau de protection similaire en rendant des obligations contractuelles opposables à ces employés, qui sont similaires à la présente politique de confidentialité.
Article 8 - Mesures de sécurité
Nous mettons tout en œuvre pour protéger la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Volta prévoit des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin que l'activité de traitement réponde aux exigences de la législation nationale et européenne et garantisse la protection de vos droits. Les comptes nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe personnels pour se connecter. Vous devez conserver votre nom d'utilisateur et votre mot de passe en toute sécurité et ne jamais les divulguer à des tiers.
Veuillez nous contacter si vous avez des questions sur la manière dont nous protégeons vos données personnelles.
Article 9 - Traitement transfrontalier des données à caractère personnel
Volta elle-même ne transfère pas de données personnelles en dehors de l'Europe ou de l'Espace économique européen (EEE). Si un sous-traitant transfère des données personnelles en dehors de l'Espace économique européen, dans ces cas, Volta renforcera la sécurité informatique et exigera contractuellement un niveau de sécurité accru de son sous-traitant.
Article 10 - Modification de la politique de confidentialité
Volta se réserve le droit de modifier et de mettre à jour la politique de confidentialité à tout moment en publiant une nouvelle version sur le site web.
Article 11 - Coordonnées
Si vous avez des questions sur la politique de confidentialité, veuillez contacter Volta : 
Par téléphone : +32 (0)2 476 16 76
 Par courrier électronique : [email protected]
 Par courrier : Marlylaan 15/8, 1120 Bruxelles 
Ou le DPD : Manon Vanherpe
 Par téléphone : +32 (0)2 476 16 76
 Par courrier électronique : [email protected]
 Par courrier : Avenue Marly 15/8, 1120 Bruxelles 
En outre, vous avez toujours le droit de contacter l'autorité de contrôle et, le cas échéant, de déposer une plainte si vous estimez que vos droits ont été violés auprès de l'autorité de protection des données : 
Par téléphone : +32 (0)2 274 48 00
 Par fax : +32 (0)2 274 48 35
 Par courrier électronique : [email protected]
 Par courrier :  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel